Fileus

104 teksty – auto­rem jest Fi­leus.

Zapytał:
"Do cze­go po­winienem dążyć: do zacho­wań mo­ral­nych, czy do sprawiedliwych?"
Obie dro­gi wy­dawały mu się właści­we, jed­no­myślnie od­rzu­cające drogę tępej agresji.
I od­po­wie­dział mu Pan:
"Dąż do mnie, przes­trze­gaj za­sad moralnych.
Spra­wied­li­wość zos­taw mnie." 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 17 września 2012, 22:06

Chcę być, a nie tyl­ko is­tnieć w twoim cieniu. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 16 września 2012, 02:27

Moje credo

Chciałbym pi­sać, więc napiszę
To co w swo­jej głowie słyszę:
Wszys­tkie słowa, myśli, zwroty
I mądrości i głupoty.
Na­malo­wać chcę słowami
Cały nieboskłon nad nami.
Wszys­tkie pta­ki, gwiaz­dy, chmury
Zam­knę słowa­mi w kontury.
Gdy już skończę kreślić niebo
To pochylę się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 15 września 2012, 16:53

Renegatka

Ten dzień nie wyróżniał się niczym szczególnym, było tyl­ko może trochę chłod­niej niż zwyk­le o tej porze ro­ku. Mi­mo to tłumy ludzi wyszły na naj­większy z miej­skich dep­taków, by zre­lak­so­wać się, spotkać [...] — czytaj całość

opowiadanie • 18 marca 2012, 00:51

Trze­ba być mądrym jak starzec, żeby chcieć zbliżyć się do ta­jem­nic Bo­ga i zuchwałym jak dziec­ko, by fak­tycznie to zrobić. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 lutego 2012, 22:23

Nic nie zwa­la bar­dziej z nóg,
niż list pod­pi­sany 'Bóg'. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 stycznia 2012, 19:03

Modlitwa Cynika do Boga i Ludzi

Stoję na drodze, mam pogardę
Na twarzy kredką wypisaną.
Właści­wie ja­kiś ta­ki jestem
Ni dob­ry, ni zły – zwłaszcza rano.

Można po­wie­dzieć, że ogólnie
Cy­nikiem jes­tem, i cóż z tego?
Jak ko­muś wadzi to szczególnie
Niech wie, że trzymam [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 31 grudnia 2011, 11:45

Rzekłeś: "Stań się!", więc się stałem. I oto mnie masz. Nie próbuj więc czy­nić ze mnie te­go, czym nie byłem w chwi­li kreacji. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 3 grudnia 2011, 10:06

Brnąc w kłam­stwo nie można po­wie­dzieć "Czas wracać.". 

myśl
zebrała 4 fiszki • 22 listopada 2011, 19:15

Do diabła...-
- Wra­cam właśnie stamtąd.- 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 listopada 2011, 21:43

Fileus

Spotkałem tylu ludzi na swojej drodze... I każdy...niemal każdy... próbował wmówić mi że nie jestem zdolny do rożnych rzeczy: a to do podejmowania rozważnych decyzji, a to do dojrzałej miłości, a to do odpowiedzialności... Ale mimo to ja WIEM kim jestem i co POTRAFIĘ...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Fileus

Użytkownicy
E F G
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność